Interní grantová soutěž AGEL (IGS AGEL)

Čtvrtek 3. 10. 2019

Projednávání IGS AGEL

15:40 – 18:45

Využití indocyaninové zeleně (ICG) v mapování vitality koloanální anastomózy u laparoskopické totální excize mezorekta pro primární karcinom
15:40
Diagnostika HPV stavu a nových nádorových markerů u karcinomu orofaryngu
15:52
Transtelefonní přenos EKG u pacientů s palpitacemi a symptomy suspektně arytmogenní etiologie – diagnostická a ekonomická výtěžnost vyšetření oproti konvenčnímu postupu
16:04
Radiofrekvenční katetrová ablace s fakultativním endo/epikardiálním přístupem u pacientů s ICD po proběhlé epizodě maligní komorové arytmie
16:16
Hybridní terapie komorové tachykardie
16:28
Instilační podtlaková terapie ULTRAVAC v terapii infikovaných laparotomií
16:40
Rozvoj klinickej farmácie vo FORLIFE n. o. Komárno - optimalizácia farmakoterapie u rizikových skupín pacientov
16:52

Coffee break

17:04 - 17:14


Endoskopická resekce neoplastických lézí trávicí trubice pomocí metody FTR (Full-Thickness Resection)
17:14
Unicentrická prospektivní randomizovaná studie srovnávající využití digitálního drenážního systému MEDELA Thopaz+ a konvenční hrudní drenážní techniky u plicních resekcí pro nádorové onemocnění
17:21
Rozvoj a standardizace techniky roboticky asistované radikální cystektomie
17:28
Potencionální role virů v etiologii a patogenese kolorektálního karcinomu. Mapovaní přítomnosti virů v zdravé tkání kolon, patologicky změně tkání polypů a v buňkách kolorektálního karcinomu
17:35
Neochord - proveditelnost a bezpečnost katetrizační implantace neošlašinek u nemocných s hemodynamicky signifikantní mitrální regurgitací a prolapsem mitrální chlopně
17:42
Účinnost suchého extraktu z břečťanu (EA 575®) obsaženého v přípravku Prospan na průběh zánětu v dolních dýchacích cestách
17:49
Validace kvality spánku u pacientů na intenzivní péči
17:56
Testování antiagregační léčby predikci mezi miRNA trombocytů a clopidogrelem u cévní mozkové příhody a recidivy stentu PTA karotid
18:03
Prevalence a klinický význam parazitárních infekcí v populaci 0 - 15-ti letých dětí na Ostravsku
18:10
Imunologický dopad radioterapie zhoubných nádorů
18:17
Uzávěr patentního foramen ovale s průkazem bidirekčního toku u pacientů s akutní plicní embolií v prevenci paradoxní embolizace do mozku – intervenční studie
18:24
Prospektivní, monocentrické sledování dlouhodobé průchodnosti tepen dolních končetin ve femoropopliteální oblasti ošetřených rotační aterektomii a následovným PTA lékovým balonem v běžné klinické praxi
18:31
Testy vyšetření porozumění a produkce řeči
18:38